Displaying #cassandra-dev/2017-02-18.log:

Sat Feb 18 00:09:54 2017  ynazarov:Joined the channel
Sat Feb 18 00:15:00 2017  Vijay_:Joined the channel
Sat Feb 18 00:23:02 2017  dikang:Joined the channel
Sat Feb 18 00:36:08 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 01:25:44 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 01:46:09 2017  minimarcel_:Joined the channel
Sat Feb 18 02:00:47 2017  Bhaskar:Joined the channel
Sat Feb 18 02:35:00 2017  minimarcel_:Joined the channel
Sat Feb 18 02:39:16 2017  Vijay_:Joined the channel
Sat Feb 18 02:54:13 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 02:55:58 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 04:08:24 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 04:08:38 2017  dikang:Joined the channel
Sat Feb 18 04:11:17 2017  bbromhead:Joined the channel
Sat Feb 18 04:20:59 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 04:55:16 2017  joaquin:Joined the channel
Sat Feb 18 04:55:24 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 05:01:33 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:07:16 2017  bbromhead:Joined the channel
Sat Feb 18 05:08:28 2017  Vijay_:Joined the channel
Sat Feb 18 05:10:23 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 05:30:51 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:49:19 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:51:37 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:52:32 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:53:14 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:54:09 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:54:59 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:55:53 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:56:34 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:57:14 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:58:09 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:58:59 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 05:59:44 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 06:00:34 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 06:01:14 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 06:02:14 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 06:02:59 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 06:03:19 2017  Vijay_:Joined the channel
Sat Feb 18 06:03:44 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 06:04:34 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 06:15:43 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 06:20:42 2017  Vijay_:Joined the channel
Sat Feb 18 06:37:10 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 06:48:17 2017  jshook:Joined the channel
Sat Feb 18 06:49:44 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 07:27:51 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 07:45:20 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 07:50:46 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 08:03:28 2017  dikang:Joined the channel
Sat Feb 18 12:11:51 2017  kvaster:Joined the channel
Sat Feb 18 13:44:40 2017  cosql:Joined the channel
Sat Feb 18 14:21:52 2017  makrusak:Joined the channel
Sat Feb 18 14:40:57 2017  EdwardCapriolo:Joined the channel
Sat Feb 18 15:42:33 2017  Bhaskar:Joined the channel
Sat Feb 18 16:16:40 2017  ynazarov:Joined the channel
Sat Feb 18 16:30:52 2017  Bhaskar:Joined the channel
Sat Feb 18 17:04:41 2017  chbatey:Joined the channel
Sat Feb 18 17:08:52 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 17:43:13 2017  mstepura:Joined the channel
Sat Feb 18 18:00:15 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 18:10:03 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 18:18:49 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 18:19:14 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 19:05:50 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 19:26:36 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 19:30:39 2017  Vijay_:Joined the channel
Sat Feb 18 19:42:35 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 19:49:38 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 19:50:37 2017  kohlisankalp:Joined the channel
Sat Feb 18 20:00:04 2017  dikang:Joined the channel
Sat Feb 18 20:12:56 2017  aboudreault:Joined the channel
Sat Feb 18 20:18:09 2017  Vijay_:Joined the channel
Sat Feb 18 21:09:48 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 21:22:42 2017  kvaster:Joined the channel
Sat Feb 18 21:23:56 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 21:24:47 2017  ynazarov:Joined the channel
Sat Feb 18 21:29:14 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 21:34:27 2017  makrusak:Joined the channel
Sat Feb 18 21:39:29 2017  ynazarov:Joined the channel
Sat Feb 18 21:43:00 2017  ynazarov:Joined the channel
Sat Feb 18 21:43:29 2017  Vijay_:Joined the channel
Sat Feb 18 21:44:43 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 21:56:03 2017  kvaster:Joined the channel
Sat Feb 18 22:07:29 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 22:12:07 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 22:14:27 2017  Vijay_:Joined the channel
Sat Feb 18 22:17:59 2017  kvaster:Joined the channel
Sat Feb 18 22:20:30 2017  kvaster_:Joined the channel
Sat Feb 18 22:21:29 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 22:27:05 2017  kvaster:Joined the channel
Sat Feb 18 22:28:27 2017  kvaster_:Joined the channel
Sat Feb 18 22:32:27 2017  kvaster:Joined the channel
Sat Feb 18 22:34:24 2017  kvaster:Joined the channel
Sat Feb 18 23:03:20 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 23:07:52 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 23:21:04 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 23:22:58 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 23:35:21 2017  kvaster:Joined the channel
Sat Feb 18 23:44:10 2017  clohfink:Joined the channel
Sat Feb 18 23:45:00 2017  clohfink:Joined the channel

Comments